Analys av Genesis IT

logga

”Likt de gamla Wallenbergarna har Genesis IT valt att verka i stället för att synas under många år”.

Citatet ovan är ett utdrag från motiveringen till att Genesis IT blev utsedda till årets tillväxtföretag i Luleå Business Awards 2016. Motiveringen är träffande då man hör mycket lite om bolaget och informationsgivningen från bolaget har betydligt mer att önska. Informationsgivningen till trots så är det ändå intressant att se om det går att bena ut om Genesis IT bär sin värdering. Ett nischat mjukvaru- och konsultbolag med hög tillväxt är alltid intressant att titta närmare på då affärsmodellen är skalbar och man kan uppnå mycket god lönsamhet.

Värdepappret avstår att köpa Genesis IT då det inte med någon rimlig tillförlitlihet går att bedöma bolagets motiverade värde.

Aktien

  • Marknad: Aktietorget
  • Ticker: GENE
  • Börsvärde: 180 MSEK
  • Börskurs: 19 kr
  • PE-tal 13

Introduktion

Genesis IT är ett norrländskt IT-bolag baserat i Luleå. Så här beskriver bolaget sin verksamhet i årsredovisningen för 2015. ”Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats”.

Ett norrländskt IT-bolag är inte hela sanningen om Genesis IT. IT-relaterade tjänster och konsultationer till trots så är den stora tillgången i bolaget, och den framtida värdedrivaren, deras egenutvecklade molnbaserade verksamhetssystem/affärssystem iFenix. iFenix har tagits fram tillsammans med Byggtrygg AB och är i drift sedan 2014. Systemet rullas nu ut och har rullats ut de senaste åren till XL-BYGG butiker i hela Sverige. Byggtrygg AB är ett servicebolag för de bolag i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG och bolaget sköter bland annat inköp av material och marknadsföring med mera för att skapa stordriftsfördelar för ägarna av XL BYGG butiker. XL BYGG är en av Sveriges största bygghandelskedjor med över 100 butiker och butiksägarna äger tillsammans servicebolaget Byggtrygg AB.

Samarbetet med XL BYGG är inte nytt utan sträcker sig flera år tillbaka i tiden. 2011 tecknades ett avtal med främst delägare i XL BYGG, som använde affärssystemet Trygg 2000, som innebar att Genesis IT fungerade som en extern IT-avdelning. Tidigare hade Genesis IT erbjudit tjänsten till enskilda butiker inom kedjan men då skrevs ett avtal med målet att hantera samtliga butiker. Genesis IT hade även sedan tidigare ansvar för XL BYGGs server som affärssystemet låg på. Efter att man tecknat ett avtal med samtliga Byggtryggs butiker så började man gemensamt att vidareutveckla Genesis IT egenutvecklade affärssystem/verksamhetssystem Fenix och döpte om systemet till iFenix.

Syftet med det gemensamma projektet var att tillhandahålla en kostnadseffektiv och modern IT-plattform för samtliga Byggtryggs delägare (butiksägarna). I samband med att man gemensamt började utveckla iFenix så gick Byggtrygg in som delägare i Genesis IT och bolaget är idag näst störst ägare med 17 % av röster och kapital.

Genesis IT har de senaste åren växt mycket snabbt och omsätter på årsbasis runt 80 MSEK, med god lönsamhet, och har 35 anställda. I nuläget håller bolaget på att implementera iFenix i samtliga XL-BYGG-butiker och samtidigt vidareutveckla systemet för att anpassa det till fler branscher då ”iFenix har rönt stor framgång” enligt bolaget. Bolaget är idag alltså en leverantör av affärssystem/verksamhetssystem till stor del, även om det inte framgår hur stor del av bolagets totala omsättning som iFenix står för.

iFenix

Så här beskriver bolaget iFenix:

”iFenix är ett affärssystem, eller som vi valt att kalla det, ett affärsanpassat verksamhetssystem för bygghandeln med allt administrativt IT-stöd samlat på en plats. iFenix har funktionalitet som tar hand om hela processen från det att byggaren står ute hos sin kund och inventerar ett byggprojekt till dess att varorna är levererade. Lite mer beskrivande kan man säga att iFenix är allt det IT-stöd som en byggvaruhandel behöver i sin verksamhet. iFenix innehåller en komplett administrativ arbetsmiljö med specialanpassad affärsfunktionalitet, kontorsfunktioner för Internet, e-post, ordbehandling, kalkyl & presentation samtidigt som det minimerar behov av IT-driftsresurser iFenix är visionen om en byggvaruhandel utan krånglande teknik & komplicerade lösningar”. Vidare skriver bolaget att allt ingår när man köper affärssystemet. Alla funktioner finns med och inga tillval behöver göras och för detta betalar man ett fast pris.

Det är nog ingen överdrift att anta att systemet troligen är mycket kompetent då det är framtaget av Genesis IT tillsammans med en mycket stor kedja, specialanpassat just för denna kedja.

Att byta affärssystem är inget roligt och enkelt utan mycket komplext och kostsamt vilket gör att det troligen finns en stor vallgrav kring avtalet med Byggtrygg. Risken att förlora kunden känns som liten, inte minst med tanke på att bolagen tillsammans har skräddarsytt en lösning som ska passa kunden optimalt. Utöver den komplexitet och kostnad som finns för att byta system så finns det ytterligare en vallgrav kring avtalet med Byggtrygg. Byggtrygg är näst största ägare i Genesis IT och har alltså flera incitament för att samarbetet ska fungera väl. Kan man dessutom utveckla systemet vidare för att ta in fler stora butikskedjor, vilket är bolagets mål, så kommer även Byggtrygg att tjäna på detta.

Hur mycket av Genesis IT totala omsättning som härrör sig från iFenix framgår inte av några siffror och det har inte kommunicerats. Av den korrespondens som Värdepappret har haft med bolaget så framkommer dock att det är iFenix som är bolagets huvudsakliga verksamhet. Det går även att anta att huvuddelen av iFenix intäkter kommer ifrån Byggtrygg som är ett bolag som omsätter över 4 miljarder. Om Genesis IT har ytterligare kunder som använder iFenix framgår inte vilket är synd då iFenix är den stora värdedrivaren i Genesis IT.

Hur många användare iFenix har idag är inte känt. Genesis IT kommunicerade tidigare hur många användare som iFenix hade men har slutat med detta i samband med årsredovisningen för 2015. Så här beskriver bolaget beslutet i årsredovisningen avseende kalenderår 2015.

”I dagsläget finns ca 880 användare som använder iFenix i skarp drift. Fortsatt vidareutveckling av systemet sker löpande. Antalet användare har ökat kraftigt sedan driftsättningen av iFenix och har rapporterats för att åskådliggöra i vilken takt nya kunder har anslutits till systemet. I kommande kvartalsrapporter och årsredovisning kommer därför inte antalet användare redovisas om inte en väsentlig förändring sker. Den rapporteringen hade till syfte att åskådliggöra statistik för driftsättning av iFenix efter nylansering”.

ifenix

Det framgår inte hur Genesis IT tar betalt för systemet. Men troligt är att bolaget tar en årlig licensavgift och att man får betala per användare beroende på vilka behörigheter olika användare har.

Genesis IT har på ett bra sätt implementerat iFenix hos XL-BYGG och det är viktigt då bolaget nu har kommunicerat att man vill växa vidare med systemet till nya branscher. Byggtrygg var för några år sedan på gång med att bygga upp ett gemensamt inköpsbolag tillsammans med Woody Bygghandel. I slutändan blev det inget av detta samarbete men det finns möjligheter till nya typer av samarbeten för XL-BYGG som i slutändan kan leda till att fler användare kommer in i iFenix, något som skulle vara en stor värdedrivare för Genesis IT.

På frågan om vad iFenix har för styrkor jämfört med andra system så menar bolaget att det är många saker som gör iFenix mycket bra och speciellt bra blir systemet för administrativt arbete som bedrivs i en butikskedja, och än mer specifikt om kedjan består av flera företag som samarbetar med olika saker under ett varumärke (XL-BYGG till exempel). Med iFenix så behöver bolaget bara en leverantör för IT-hanteringen istället för att ha en leverantör för bredband, en för mjukvara, en för e-post, en för servrarna med mera. Detta skapar en högre effektivitet och lägre kostnader.

Den avgörande skillnaden mot andra konkurrerande system är att iFenix har en funktionalitet som är anpassad för butikskedjor, och i synnerhet sådana kedjor som XL-BYGG där man kedjekontor som utför vissa moment och delägare med egna bolag som dels har behov av att få saker utförda av kedjekontoret men har även egna behov som särskiljer det egna bolaget. Konkurrenter är andra företag som tillhandahåller affärssystem men Genesis IT menar att om man går lite djupare så finns ingen konkurrent som erbjuder en så omfattande och unik tjänst som iFenix.

Genesis IT tillväxt de senaste åren har drivits av utrullningen av iFenix till XL BYGG. Hur stor del av XL-BYGGs butiker/bolag som idag har implementerat iFenix är okänt vilket gör att det också är okänt om tillväxten kommer fortsätta i Genesis kommande år drivet av att fler butiker/bolag börjar använda systemet. Genesis IT har dock kommunicerat till Värdepappret att utrullning av iFenix fortfarande pågår.

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att iFenix är väldigt intressant och att det kan finnas mycket värde i detta nischade verksamhetssystem. Det saknas dock en hel del väsentlig information för att få en heltäckande bild av hur mycket iFenix och XL-BYGG bidrar med till Genesis resultat och hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Vidare kan vi konstatera att bolaget har en vallgrav i avtalet med XL-BYGG vilken också fördjupas då bolaget är delägare i Genesis IT.

Finansiella mål

Bolaget har inga kommunicerade finansiella mål och det saknas en utdelningspolicy.

Ägare och ledning

Huvudägare i Genesis IT är Stenvalls Trä AB med 65 % av röster och kapital. Näst största ägare är Byggtrygg AB med 17 % röster och kapital. Sedan följer övriga ägare med 18 % av röster och kapital. Genesis IT är alltså ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB som är ett stort familjeföretag verksamt inom träförädling, skogsbruk, fastigheter, bygghandel och IT. Koncernen omsätter över 1000 MSEK med goda resultat och har ett eget kapital över 300 MSEK. Byggtrygg AB, som är näst största ägare är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG.

VD är Tommy Flink och styrelseordförande är Anna Flink. Dessa personer är också verksamma i Stenvalls Trä AB och ingår i familjen som äger och driver moderbolaget. Genesis IT är alltså ett familjeföretag som ägs och drivs av familjen Flink/Stenvall. Ägarkonstellationen har inte förändrats nämnvärt de senaste åren och det finns mycket lite som pekar på att det bestämmande inflytandet över bolaget kommer att förändras. Det finns troligen stora finansiella resurser i majoritetsägaren vilket är positivt och de är mycket troligt långsiktiga då Genesis IT hanterar IT-driften i Stenvalls Trä AB och Stenvalls Trä AB äger dessutom några XL-BYGG butiker. Men det finns också frågetecken kring ägarna och deras sätt att driva Genesis IT. Låt oss titta på dessa frågetecken.

Genesis IT har en fordran på moderbolaget Stenvalls Trä AB om 17,1 MSEK där det går att ifrågasätta om det gynnar minoritetsägarna i Genesis IT. Genesis IT får en ränta om 2-3 % årligen på denna fordran och bolaget har kommunicerat att det är Genesis IT som velat låna ut pengarna och inte moderbolaget som velat låna. 2-3 % är en låg ränta och självklart vore det bättre för aktieägarna att få en utdelning på nästan 10 % istället. För att försvara denna fordran hävdar Genesis IT att man lånar ut pengarna kortsiktigt då man behöver likviditet för ett eventuellt förvärv och för fortsatt utveckling av iFenix. Det är inga orimliga förklaringar men med bolagets i övrigt mycket tunna informationsgivning så känns detta inte riktigt bra.

Ett annat frågetecken som dyker upp är att det är svårt att veta om de transaktioner som sker mellan Genesis IT och moderbolaget är marknadsmässiga och detta gäller inte minst den fordran som Genesis IT har mot sin huvudägare. Men det kan även gälla de övriga tjänster som Genesis IT utför åt moderbolaget.  Huvudägarna vill givetvis att det ska gå så bra som möjligt för Genesis IT men med skillnaden, mot aktieägarna i Genesis IT, att det inte spelar någon roll för deras del om framgången visar sig i Genesis IT eller i Stenvalls Trä.

Informationsgivningen från bolaget är mycket tunn. Årsredovisningarna är i minimiformat och bolaget kommunicerar inte någon fördelning av intäkter mellan konsulttjänster och iFenix. Vidare kommunicerar man inte hur många användare iFenix har, eller hur betalningsmodellen ser ut vilket är avgörande för att förstå värdet i bolaget.

Värdepappret har försökt kontakta VD i bolaget för att ställa kompletterande frågor om verksamheten men fått till svar att VD inte tar emot några samtal. Därefter har Värdepappret försökt pratas vid med bolagets kommunikationschef men fått samma svar. Slutligen har Värdepappret mailat bolaget och fått rimligt uttömmande svar på frågorna. Det är ändå något positivt i den övrigt knapphändiga informationen. Värdepappret har uppfattningen att Genesis IT har mycket att tjäna på att visa vilka värden som finns i bolaget men väljer istället att agera i motsatt riktning. Något som gör att man som minoritetsägare måste vara på sin vakt.

En ytterligare risk i ägarkonstellationen är att bolaget tidigare gjort riktade emissioner och det går inte att utesluta att detta kommer att göras igen, till exempel om bolaget sluter ett avtal med en ny stor kund som är med och finansierar anpassningarna för iFenix. Detta behöver inte vara av ondo men man ska veta att risken/möjligheten finns.

För att avsluta positivt så ska det nämnas att inget styrelsearvode utgår för styrelseledamöterna i Genesis IT vilket inte är helt vanligt i börsbolag.

Finansiell översikt

Flerårsöversikt resultat

Grafen ovan visar bolagets nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal de senaste sex åren samt ett estimat för innevarande år. Omsättningen har växt från 16 MSEK 2010 till 80 MSEK 2016. Rörelsemarginalen har under samma tid gått från runt 0 % till upp mot 20 % på innevarande års estimat. Vägen har dock inte varit spikrak utan det har varit kraftiga slag i resultatet främst mellan kvartalen.

Resultaträkning

Flerårsöversikt

iFenix gick i drift 2014 och sedan dess har bolaget ökat omsättningen i takt med att nya användare ansluts. Stora investeringar är också tagna för att utveckla iFenix vilket syns de immateriella tillgångar som finns vilka avser aktiverade utvecklingsarbeten som skrivs av över 3-5 år. Den stora delen av investeringarna för utvecklingen av iFenix är tagna och nu är investeringarna lägre än avskrivningarna. Dock kan vi förvänta oss fortsatta investeringar framöver när nu iFenix ska säljas in mot nya branscher.

Per sista juni i år har bolaget genererat ett rörelseresultat om 7,4 MSEK och en rörelsemarginal om 20 %. Detta är klart högre än föregående som visade 4,1 MSEK och 15,5 % i rörelsemarginal. Det finns ingen tydlig kommunikation från bolaget vad detta beror på. Bolaget har tagit kostnader för en redundant serverhall vilket kan ha påverkat utvecklingen under första kvartalet. En inte allt för djärv slutsats är att fortsatt utrullning av iFenix driver högre intäkter och skalbarheten börjar visa sig när bolaget inte har några extraordinära kostnader i resultaträkningen.

Svängningarna mellan kvartalen är stora vilket delvis förvånar då affärsmodellen borde ge små variationer. Detta kan dock ha att göra med att bolaget tar delar av utvecklingsutgifterna via resultaträkningen direkt och detta kan slå mellan kvartalen. Något som ytterligare försvårar analysen av bolaget är att bolaget har bytt från en kostnadsindelad resultaträkning till en funktionsindelad vilket gör att till exempel avskrivningar inte har en egen rubrik i resultaträkningen utan istället redovisas under kostnad för sålda varor och tjänster. Det är med denna metod svårare att förstå hur fördelningen av kostnaderna ser ut. Bolaget hade kunnat hjälpa oss investerare på traven att reda ut volatiliteten per kvartal genom en väsentligt förbättrad kommunikation, men där är vi inte idag.

kvartal

Halvårsresultatet är belastat med avskrivningar med hela 5 MSEK. Bolaget skriver av materiella och immateriella anläggningstillgångar i snabb takt. Investeringar är gjorda med 3 MSEK avseende uppgradering av serverpark. Bolaget har ett mycket starkt kassaflöde då avskrivningarna är högre än investeringarna. Kassaflödet första halvåret före förändring av rörelsekapital uppgår till 12,5 MSEK. Drar vi bort investeringar om 3 MSEK så genererar bolaget ett fritt kassaflöde på 9,5 MSEK.

Som nämnts tidigare så är resultatet slagigt mellan kvartalen men försäljningen har stigit rejält över de senaste åren. I vårt estimat för 2016 så har vi, i brist på bättre information, räknat med att bolaget kan prestera på en något bättre nivå än första halvåret under andra halvåret vilket skulle innebära en omsättning på cirka 80 MSEK. Med samma kostnadsmassa som första halvåret så landar vi på ett rörelseresultat på drygt 17 MSEK. I prognosen ligger det en stor osäkerhet i om kvartal 2 var ett extraordinärt kvartal eller inte. Kan de visa även i kvartal 3 att den fina lönsamheten håller i sig så skulle det öka konfidensen i att detta är en resultatnivå att räkna med framöver. I rörelseresultatet på drygt 17 MSEK ska man räkna in och att det ligger avskrivningar på drygt 10 MSEK vilket gör att bolagets kassaflöde är betydligt bättre än resultatet.

Omsättningen per anställd ökar och bruttomarginalen ökar vilket är en positiv utveckling men det finns ingen kommunikation kring varför utvecklingen ser ut som den gör. Man kan dock med rimlig säkerhet utgå ifrån att det beror på att bolaget har en affärsmodell som ger en god skalbarhet, i likhet med andra bolag med samma affärsmodell.

Balansräkning

Balansräkningen är urstark. Bolaget har en nettokassa på 17 MSEK. Det finns inga räntebärande skulder och soliditeten uppgår till nästan 80 %. I balansräkningen ingår immateriella anläggningstillgångar med ett bokfört värde om 10,5 MSEK samt materiella om 5,5 MSEK. Dessa skrivs av i snabb takt. Avskrivningarna första halvåret 2016 låg på hela 5 MSEK och för 2015 låg dessa på 9 MSEK. Investeringarna under första halvåret uppgick till 3 MSEK. Sammanfattningsvis kan man konstatera att bolaget är överkapitaliserat givet den verksamhet som man bedriver. Möjligen skulle det kunna finnas skäl till en stark balansräkning men det är inget som framkommer i någon offentlig information från bolaget.

En post som är värd en extra beskrivning är bolagets fordran mot Stenvalls Trä AB om 17,1 MSEK. Detta är ett reverslån som löper med ränta mot bolagets moderbolag. Bolagets nettokassa är egentligen ingen nettokassa så länge denna fordran finns kvar i balansräkningen. Det finns endast sparsmakad information om fordringen men det kan konstateras att den löper med en marknadsmässig ränta och att den är möjlig att säga upp med en månads varsel från vardera parten. 2015 fick bolaget 270 KSEK i ränteintäkter som får antas avse denna fordran. Snittfordran under låg på 13 MSEK vilket gör att räntan kan uppskattas vara runt 2 %. Det får anses vara en mycket låg ränta. Det är dessutom ett mycket dåligt sätt att förränta aktieägarnas pengar då bolaget har en avkastning på eget kapital på ca 20 %. Fordran får anses vara säker då moderbolaget är ett stort och stabilt bolag. Bolaget skriver att utlåningen är ett sätt att förränta överlikviditet och att det är Genesis IT som tagit initiativet, och inte moderbolaget. Vidare skriver de att de behöver en likviditet för att fortsatt utveckla iFenix för att kunna användas i fler branscher. Det är mycket möjligt att det är så att bolaget gör bäst i att behålla likviditeten, det får framtiden utvisa. Om bolaget inte behöver pengarna framöver för att utveckla verksamheten eller göra förvärv eller liknande så vore det enda rimliga att denna fordran inkasserades och pengarna istället delades ut till aktieägarna. En sådan utbetalning skulle motsvara ca 1,8 kr per aktie eller en direktavkastning på ca 10 %. Värdepappret förväntar sig inte att något händer i närtid avseende denna fordran.

Kassaflöde

Bolaget har ett mycket fint kassaflöde vilket beror på att man skriver av materiella och immateriella anläggningstillgångar i en snabb takt, en takt som är snabbare än investeringarna. 2015 hade bolaget ett kassaflöde före förändring av rörelsekapital om 18,3 MSEK. Investeringar gjordes med 4,5 MSEK varför fritt kassaflöde var 13,8 MSEK. För första halvåret 2016 har bolaget genererat ett fritt kassaflöde om 9,5 MSEK. I vårt estimat för 2016 förväntar vi oss ett fritt kassaflöde på över 20 MSEK vilket ska ställas i relation till börsvärde som är 180 MSEK. Bolaget delar inte ut några pengar utan lånar istället ut pengar till moderbolaget, en mycket dålig modell för minoritetsaktieägarna i bolaget. Hade bolaget istället delat ut pengar till aktieägarna så hade det funnits en mycket god utdelningskapacitet.

Kapitalallokering

Bolaget har ingen utdelningspolicy och har heller inte någon utdelning eller återköp av aktier. Pengarna har de senaste åren lagts på hög och lånats ut till en låg ränta till huvudägaren i bolaget. Kapitalallokeringen har mer att önska. Möjligen är den helt korrekt utifrån läget som bolaget befinner sig i men då måste bolaget kommunicera på ett bättre sätt varför de väljer att behålla så mycket likviditet och låna ut till huvudägaren.

Värdering

Genesis IT värderas till PE 13 och EV/EBIT 8 på Värdepapprets osäkra estimat för 2016. Fritt kassaflöde beräknas till cirka 20 MSEK vilket ger en värdering på ca 9 gånger det fria kassaflödet. Bolaget har en nettokassa vid halvårsskiftet på runt 10 % av börsvärdet. Värderingen är inte tilltagen om det visar sig att bolaget kan leverera samma resultat andra halvåret som det gjorde under det första och fortsätta att bygga vidare med denna resultatnivå under kommande år.

Problemet är att det finns en stor portion osäkerhet om bolaget kommer att klara av detta och även om de skulle klara av det så finns det en osäkerhet kring vad som är anledningen till detta. Det finns många skäl att motivera att bolaget ska handlas med rabatt mot andra mjukvarubolag som bär den dubbla värderingen jämfört med Genesis IT. Utifrån den verksamhet som bolaget bedriver så ligger det närmast till hands att värdera bolaget som ett mjukvarubolag snarare än en IT-konsult, men en lågt värderad sådant.

Risker

Ägarbilden som innebär att bolaget är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB är en risk som har beskrivits under rubriken ägare och ledning i analysen ovan.

Informationsgivningen är inte särskilt omfattande vilket gör att Genesis IT är ett mycket svåranalyserat bolag. Det är mycket svårt att veta vad man egentligen köper vilket i kombination med den andra risken ovan gör att Värdepappret avstår från att sätta en motiverad köpkurs och avstår från att köpa aktien oavsett pris. Båda ovanstående risker skulle kunna neutraliseras genom en bättre och mer omfattande kommunikation med aktieägarna.

Slutkommentarer

Genesis IT är ett bolag som visar upp många kvalitéer som till exempel en hög tillväxt kombinerat med en hög lönsamhet och en trolig vallgrav. Det är ett bolag som skulle kunna värderas mycket högt. Affärsmodellen är skalbar vilket bolaget har börjat visa de senaste åren och inte minst under första halvåret 2016. Det finns en stor uppsida i aktien om bolaget kan fortsätta att växa och ytterligare förbättra lönsamheten. Historiken är god och bolaget har lyckats bygga upp en verksamhet från i stort sett noll till ett idag väldigt välmående IT- företag, om man tittar på siffrorna.

Just siffrorna pekar uppåt men förståelsen varför de pekar uppåt är svårt att förstå vilket beror på bristen på information och öppenhet. Hade bolaget kommunicerat ut att de marginaler som bolaget nu har är här för att stanna så hade caset varit betydligt mer klart. Men ledningen, tillika storägarna, verkar inte ha någon vilja att öka den förståelsen i dagsläget. Med nuvarande tillgängliga information går det inte att med någon rimlig trygghet göra en korrekt värdering av bolaget vilket gör att Värdepappret väljer att avstå att sätta ett motiverat värde på bolaget.

Men saker kan förändras till det bättre och Genesis IT kan mycket väl vara en oslipad diamant, inte minst om man lyckas få in ytterligare någon större kund som väljer iFenix. Kan bolaget dessutom visa att andra kvartalet inte var en engångsföreteelse så ökar tryggheten i att bolagets uthålliga resultatnivå har etablerats på en högre nivå. Kan man utöver detta även förbättra informationsgivningen väsentligt så är bolaget definitivt värd en ny chans och värd en ny genomgång av Värdepappret.

Skribenten äger inte aktier i Genesis IT.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *