Analys av BTS Group

BTS är ett litet kvalitativt bolag med historiskt mycket god tillväxt och vinststabilitet. En stark marknadsposition bland storföretagen och en delvis skalbar affärsmodell gör bolaget intressant. Vinsten har varit stillastående i några år men nu kanske det är dags för nästa fas efter en längre tids konsolidering. Med en nettokassa och en rimlig värdering är bolaget värt att titta närmare på.

Värdepappret köper aktien upp till 53 kr vilket motsvarar 12 gånger 2016 års förväntade nettoresultat, justerat för nettokassan.

Aktien

Marknad: Small Cap

Ticker: BTS B

Börsvärde: 1150 MSEK

Börskurs: 63 kr

PE-tal 16

Introduktion

Logga BTS

”BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som fokuserar på medarbetarna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem till bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat”. Citat från årsredovisningen 2015.

BTS startades 1986 av Henrik Ekelund, som fortfarande är stor aktieägare och VD, som hade en bakgrund som managementkonsult. Där kom han underfund med att konsulterna tyckte att de tillsammans med företagsledningarna ofta kom fram till bra råd men det var svårt att implementera besluten. Det var enkelt att komma fram till vad som skulle göras men det var betydligt svårare att genomföra. BTS hämtade då inspiration från flygindustrin där man tittade på hur piloter och flygledare utbildade sig. I dessa yrken så lärde man sig precis vad man skulle göra och hur man skulle göra det. BTS ville göra samma sak. Bygga ett system för vad företagen vill göra. Klä det i kod och sedan stoppa in det i ett IT-verktyg. På detta sätt skulle man hjälpa företagen att förbättra implementationen och därmed också förbättra måluppfyllelsen. Sedan starten för 30 år sedan har det hänt en hel del. BTS omsätter idag över 1 miljard kr, har 34 kontor och är verksamma på sex kontinenter.

Henrik Ekelund
Grundare och VD Henrik Ekelund

Nedan BTS vision

”Our vision is to be the global leader in turning strategy into action”.

BTS är en blandning av ett konsultföretag, programvaruföretag och utbildningsföretag med fokus på implementering av företags strategier. Verksamheten kan till många delar liknas vid en managementkonsultfirma men verksamheten innehåller mer än ”brainpower” då man även använder programvaror för t.ex. verklighetsbaserade simuleringar. Istället för att bedriva traditionell utbildning inom företagsstrategi eller förändringsarbete (stå vid en whiteboard och prata) så arbetar BTS med simuleringar och upplevelsebaserad inlärning med målet att få bolagen att på snabbast och bästa sätt implementera de beslut som tagits. Man går ett steg längre än att hjälpa företag att ta beslut. Man stödjer implementeringen av besluten vilket ofta är den svåra biten.

BTS har idag över 400 anställda varav 300 är konsulter som stödjer företag i deras strategi, utvecklingsarbete och att genomföra förändringar. BTS tar delvis betalt som ett konsultföretag. Det vill säga för nedlagd tid och för seminarier. Men man har även intäkter för kundanpassningar i programvara och för licenser. Snittintäkten per konsult ligger på ca 2 MSEK årligen. Det är alltså mycket kompetent personal som BTS tillhandahåller och kunderna är oftast stora globala bolag som är beredda att lägga stora pengar på att utveckla sina organisationer, sin strategi och sina medarbetare för att sina mål.

Marknad och strategi

Omsättning 2

BTS har historiskt växt mestadels organiskt och lyckats dubbla omsättningen på 10 år. Sedan börsnoteringen 2001 har bolaget haft en organisk tillväxt på över 10 % årligen vilket är mycket imponerande. Strategin att växa organiskt ligger fortfarande kvar (se finansiella mål nedan). Förvärv har dock gjorts frekvent och man kan räkna med detta även framöver då även detta ligger med som en del i bolagets strategi för att nå sina finansiella mål. Bolaget har dessutom en välfylld kassa och är obelånat vilket gör att det finns gott om utrymme för ytterligare förvärvad tillväxt.

Så sent som i juli i år förvärvades Cesim Italia Srl och Design Innovation Srl som är två Italienska bolag baserade i Milano. Så här skriver BTS om förvärven:

”Förvärven stärker vår position i södra Europa väsentligt då de tillför fler än 40 stora italienska kunder. Det innebär att vår italienska plattform stärks med ytterligare kompetens och innovativa lösningar. Därutöver medför förvärven fantastiska möjligheter att hjälpa många av de stora italienska företagen globalt”.

För dessa bolag betalar BTS 52 MSEK och de förväntas bidra positivt till årets resultat för 2016.

I slutet av 2015 förvärvades det Australiensiska bolaget Synergy Group Pty Ltd med följande kommentar från BTS:

”Förvärvet av Synergy markerar en naturlig utveckling av BTS erbjudande inom viktiga områden som implementation- och utveckling av försäljningsstrategier. Förvärvet öppnar nya möjligheter för både BTS och Synergys kunder att öka tillväxttakten genom att förbättra den egna försäljningskapaciteten”

Marknaden BTS arbetar på är stor. Bara i USA, som är BTS största marknad med 50 % av omsättningen, uppskattas marknaden för BTS nisch vara värd ca 5 miljarder USD. Detta ska ställas till BTS omsättning för 2015, i USA, som var 6 miljoner USD. BTS har alltså 1 % av marknaden så det finns möjlighet att växa. För att förstå vidden av marknaden i Europa så kan nämnas att Siemens har en avdelning med över 1500 medarbetare som jobbar med internutbildning vilket är nästan 4 gånger fler personer än vad som är anställda i BTS. Def finns inga exakta uppgifter på hur snabbt marknaden växer men marknaden växer snabbare än världsekonomin i stort.

fördelning av intäkter

BTS intäkter är fördelade i fyra områden. Bäst lönsamhet har bolaget inom licenser vilket är föga förvånande då detta ger en god skalbarhet. Sämst lönsamhet finns inom kundanpassningar även om de på sikt skapar bättre lönsamhet då man kan återanvända delar som skapats till andra kunder. Bolaget vill givetvis öka licensintäkterna kommande år. Här i ligger mycket av kommande års framgång. Kan man öka licensintäkterna och göra dessa till en större del av totalen så kommer rörelsemarginalen att öka väsentligt. De förvärv som bolaget har genomfört de senaste åren stärker bolaget på licenssidan och det är nog inte orimligt att räkna med att bolaget kommer att fortsätta att leta förvärv där man kan utveckla licenssidan. Genom den ökade digitaliseringen kan BTS leverera lösningar via webben och på så sätt nå större grupper hos företagen till en lägre kostnad för kund, men till god marginal på BTS.  Verksamheten är skalbar till viss del men det finns också mindre skalbarhet inbyggt i modellen då konsultverksamhet till största delen har rörliga kostnader som följer med omsättningen. Men en liten förskjutning mot licensintäkter och lite mindre kundanpassningar och ”lärarledda” seminarier kan göra stora underverk i resultaträkningen.

bild licensintäkter

De senaste 10 åren har licensintäkter i relation till totala intäkter legat stabilt runt 15-20%. Dock har de nästintill ökat varje år i MSEK de senaste 10 åren. De ökar alltså men övrig omsättning ökar i lika snabb takt eller snabbare. Just licensintäkter blir en mycket viktig parameter att följa kommande år då bolaget aktivt strävar efter att öka denna andel. I och med digitaliseringen förskjuts BTS mer åt ett mjukvaruföretag än åt konsultbolag. Det finns även andra fördelar med en större andel licenser. Mindre konsulttid leder till ett mindre beroende av nyckelpersoner och mer programmerare istället för managementkonsulter. Man ska dock inte glömma deras huvudverksamhet som handlar om att vara närvarande hos kunderna som kompetenta konsulter och inte som mjukvara. En mjukvara kan aldrig ersätta en kompetent konsult och BTS är ett konsultföretag och kommer så att vara under överskådlig framtid.

BTS konkurrerar med rena utbildningsföretag med diverse färdigpaketerade lösningar. Sen finns naturligtvis många företag som har egna avdelningar som tillhandahåller internutbildning. I Sverige finns inget börsnoterat bolag som konkurrerar. I USA finns ett flertal konkurrenter men inget bolag som har samma koncept.

Kundbasen är mycket imponerande och består främst av stora globala företag. Några av kunderna är McDonalds, Twitter, Google, Atlas Copco, HSBC, UBS, Pfizer, Chevron, Toyota. Relationen löper i regel i många år och kostar stora summor vilket gör att tjänsterna inte lämpar sig för mindre bolag. Stora globala bolag lägger också mycket stora pengar på just BTS områden. Att utveckla sin strategi och styrning av verksamheten är mycket viktigt. På grund av att BTS skriver avtal som löper över flera år så är intäkterna i någon form är återkommande. Genom längre avtal skapas också en relation till kunden där BTS uppfattas mer som en strategisk resurs än som en klassisk konsult. De långa avtalen skapar en trygghet och stabilitet i verksamheten som syns i EBIT-marginalen som inte varit lägre än 10 % under de senaste 10 åren.

Det finns flera förklaringar till BTS stabilitet i verksamheten. De 10 största kunderna stod endast för 23 % av omsättningen (år 2015) vilket gör att man inte är beroende av någon enstaka kund. Fördelningen mellan olika branscher är jämn. Dessutom har bolaget kunder i sex världsdelar och många av bolagen är globala. Det finns alltså en mycket fin diversifiering i kundbasen. Affärsmodellen innebär också att kunderna är med och finansierar projektet vilket gör att BTS finansiella risk är liten. Bolaget har klarat sig väl genom sämre konjunkturlägen då många större bolag satsar på BTS typ av tjänster inom strategi och förändringsarbete under dessa perioder.

BTS kontor
BTS geografiska närvaro

Under åren har BTS byggt upp en stor kunskapsbank (BTS äger de immateriella rättigheterna till de produkter som kunderna använder) som delvis går att återanvända, med mer eller mindre anpassningar, till nya företag. Här finns också potential till marginalexpansion då kostnaderna redan är tagna och man kan hitta synergier mellan olika projekt. Kostnaderna för kundanpassning är oftast höga för att sedan sjunka när man återanvänder dessa och tar med sig kunnandet och erfarenheten. Sedan finns också en enorm kompetensbank på personalplanet som skapats under de år som BTS varit verksamma. En ytterligare fördel med BTS affärsmodell är att de jobbar nära många stora bolag i flera branscher vilket gör att man erhåller mycket värdefull information om hur konjunkturen utvecklas. Detta ger goda förutsättningar för BTS att planera sin verksamhet på bästa sätt. Konjunkturförändringar får man reda på snabbt genom sitt arbete med stora företag och man ser ganska tidigt vad de stora företagen satsar på och kan styra verksamheten i rätt riktning. För att parera konjunktursvängningar jobbar man med underkonsulter så att man slipper att ha konsulter som är sysslolösa i sämre tider.

BTS har en gedigen historik och en god geografisk plattform vilket gör att man inte behöver ha någon marknadsföring. Kunderna kommer till BTS genom nätverk och rekommendationer eller från personer som bytt företag och tidigare har jobbat med BTS. BTS har jobbat upp ett gott varumärke som en god partner i sin nisch och det är mycket viktigt för att komma åt de stora företagen.

Personalen är den viktigaste tillgången i bolaget, så som i de flesta konsultbolag. Nu är inte BTS en renodlad konsult som tidigare beskrivits men personalen får ändå anses vara den klart viktigaste tillgången. En tillgång som alltså går hem på kvällen och kommer tillbaka på morgonen.

För att rekrytera och behålla personal så jobbar BTS mycket hårt med rekryteringsprocessen för att säkerställa att man hittar rätt personer och att man får tag på personer i den takt som krävs. Man lägger också mycket pengar på kompetensutveckling för befintlig personal. Under 2015 genomfördes ett personaloptionsprogram för 150 personer i koncernen som en viktig del i att behålla nyckelpersoner. Personalomsättningen har varit relativt låg i BTS, runt 5 %, vilket är en styrka. Man lyckas attrahera och behålla kompetent personal. BTS betalar bra och stora delar av ersättningen är rörlig vilket gör att man kan få ut bra med pengar om man gör ett bra jobb.

Finansiella mål

Nedan redovisas BTS finansiella mål.

  • En tillväxt, efter justeringar för förändringar i valutakurser, om 20 procent, varav huvuddelen är organisk
  • En EBITA-marginal om 15 procent.
  • En soliditet som varaktigt ej understiger 50 procent

Det kan lätt konstateras att bolaget inte nått upp till varken tillväxtmålet eller marginalmålet på ett bra tag. Soliditeten har man uppnått i många år. De finansiella målen är nya så bolaget har ambitioner att nå dom, vilket är positivt. Den mest rimliga vägen framöver, för att nå målen, är att man kan växa 5-10 % organiskt och förvärva 5-10 % årligen. Detta är klart möjligt men onekligen är målen tufft satta. Den starka balansräkningen gör att man kan förvärva bolag för 200 MSEK utan att soliditetsmålet missas. Det är föga troligt att det blir något sådant stort förvärv men flera mindre förvärv som kan addera 50-100 MSEK årligen är inte omöjligt. Bolaget har uttryckt att de hellre köper flera mindre än ett fåtal större då integrationsprocessen är enklare. Det återstår att se om man kan nå målen men skulle man uppnå dom så skulle aktien givetvis omvärderas rejält från nuvarande nivåer.

Ägare och ledning

Största ägare med 43 % av rösterna är Henrik Ekelund som är VD och grundare av BTS. Henrik har varit VD i BTS sedan starten 1986. Övriga större ägare är Stefan Af Petersens, Stefan Hellberg och Jonas Åkerman. Dessa personer har varit med från starten och kontrollerar tillsammans nästan 60 % av aktierna. Jonas Åkerman och Stefan Hellberg är dessutom operativa i bolaget med nyckelpositioner. Övriga större ägare är Lannebo Fonder och Nordea Fonder. Det finns alltså en stark ägargrupp som varit med från start som kontrollerar bolaget vilket är tryggt. Dessa personer sitter också på nyckelpositioner med stora incitament att driva bolaget framåt med god lönsamhet. Det kommer inte att hända särskilt mycket varken i ledningen eller på ägarnivå kommande år.

Finansiell översikt

Nedan syns en sammanfattning över bolagets utveckling de senaste åren samt ett estimat för 2016 (ledningens egen bedömning om ett resultat i nivå med 2015). Det är en tudelad bild som siffrorna visar. Kontrollerad tillväxt men med en viss marginalpress de senaste åren. Dock stor stabilitet med en EBIT-marginal som inte understigit 10 % och då har man även varit igenom finanskrisen 2008-2009.

Finansiell översikt
Finansiell översikt

Resultaträkning

BTS har lyckats dubbla omsättningen på ca 10 år men resultatet har inte hängt med i samma takt. Licensintäkterna har stigit, sett över 5 år, men omsättningen har stigit snabbare varför andelen licensintäkter har minskat. Omsättningen per anställd har pendlat mellan 1,8 MSEK till 2,5 MSEK de senaste 10 åren och har legat stabilt runt 2 MSEK de senaste 5 åren. En bidragande orsak att resultatet inte hänger med är att BTS gör stora investeringar i digitala lösningar som kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Under första halvåret 2016 kostade detta 16 MSEK mot 13 MSEK för 2015. Det är ganska rejäla summor med tanke på att bolaget har ett EBIT-resultat första halvåret på 42 MSEK. Om dessa investeringar ska bära frukt så ska vi vänta oss väsentligt bättre resultat kommande år både i form minskade kostnader för dessa investeringar men också avkastning på investeringen genom större skalbarhet i affärsmodellen. I övrigt kan noteras att personalkostnader i relation till omsättningen ligger stabilt men att övriga kostnader i relation till omsättningen har ökat vilket hänger ihop med de kostnader som tas för digitala lösningar och bearbetning av nya marknader och integration av förvärv. Sammantaget bedöms det finnas utrymme för marginalhöjning på sikt när bolaget får ut effekten av investeringar och förvärv vilket bolaget också kommunicerar i årsredovisningen.

I den senaste kvartalsrapporten för andra kvartalet som kom för några dagar sedan blev aktiemarknaden besviken och sänkte aktien till dryga 60 kr. Det som främst oroar är utvecklingen på den största marknaden USA där både omsättning och resultat sjönk. Bolaget har nu bytt ut ledningen där och förväntar sig väsentligt bättre resultat för 2017 där. Europa och övriga marknader gick riktigt bra i kvartalet under samma period. Just den ojämna resultatutvecklingen från kvartal till kvartal har kännetecknat bolaget de senaste åren. Är det inte USA som är svagt så har det varit någon annan geografisk del av verksamheten.

Balansräkning

Balansräkningen är stark med en nettokassa på över 100 MSEK och endast 17 MSEK räntebärande skulder. Det finns goodwill och immateriella tillgångar om 250 MSEK som till största delen avser förvärv. Soliditeten ligger på 60 % vilket är klart över bolagets mål. Bolagets viktigaste tillgång, personalen, finns inte med i balansräkningen men där finns det en mycket stor tillgångspost, och risk, som kommer klockan 08.00 och går hem klockan 17.00.

Kassaflöde

BTS har ett starkt kassaflöde vilket hänger ihop med affärsmodellen som binder lite kapital. Konsultverksamhet är i grunden en kapitalsnål verksamhet då tillgångarna består av personer istället för maskiner och utrusning. BTS kassaflöde från den löpande verksamheten har varit 93 MSEK respektive 72 MSEK för 2015 och 2014. Det är högre än resultatet efter skatt som varit 73 MSEK respektive 56 MSEK. Sen har bolaget, i takt med tillväxten, bundit upp rörelsekapital vilket är helt naturligt. Bolaget hade ett operativt kassaflöde på 93 MSEK för 2015, om vi exkluderar den negativa förändringen i rörelsekapital, att disponera. Av detta investerade bolaget 20 MSEK i förvärv och delade ut 33 MSEK till aktieägarna och resterande finns kvar i verksamheten och byggde på nettokassan som vid årsskiftet 2015 uppgick till 140 MSEK. Bolaget har alltså ett väsentligt operativt kassaflöde att använda för förvärv, utveckling av verksamheten och för återföring av kapital till aktieägarna.

Kapitalallokering

Bolaget har delat ut pengar varje år de senaste 10 åren. För 2015 beslutades om utdelning med 2,35 kr vilket är 44 MSEK motsvarande ca 60 % av årets resultat. Inga återköp av aktier har gjorts men viss utspädning har skett via personaloptioner och förvärv. Antalet aktier har ökat från 18 miljoner till 18,7 miljoner på 10 år. Det finns således ingen oro för några större utspädningar men vi ska inte förvänta oss återköp av egna aktier heller. Bolaget kan återinvestera vinsterna med bra avkastning i rörelsen och kommer att fortsätta att göra så framöver. I dagsläget ligger ROE på 14-15 % vilket är bra men man har tidigare varit uppe på runt 20 % då överkapitaliseringen var mindre. Hit skulle bolaget kunna komma igen om man lyckas öka marginalen och/eller minska kassan. Utdelningspolicyn stipulerar att utdelningen ska vara 40-65 % av resultatet efter skatt årligen och man har legat inom denna policy de senaste 10 åren.

Bolaget är överkapitaliserat. Verksamheten behöver egentligen ingen nettokassa. Men kassan kommer inte att finnas där för evigt då bolaget ska fortsätta att växa både organiskt och via förvärv vilket gör att den goda finansiella ställningen kommer att komma väl till pass.

Värdering och sammanfattande kommentarer

Hur ska man då värdera ett bolag som BTS? Resultatet har stått ganska still de senaste åren. Om man är optimist så kan man säga att bolaget har konsoliderat verksamheten vilket de har gjort förr för att sedan ta ett större steg framåt. Med tanke på de tjänster som bolaget utför så borde företagsledningen vara kapabla att ta bolaget in i nästa fas av resultattillväxt.

BTS skiljer sig från övriga svenska IT-konsultbolag då man agerar på en global marknad med stabila kunder och diversifierade intäktsflöden. Tjänsterna efterfrågas även i sämre tider då behov av rationalisering och strategisk översyn ökar. Dessutom har man helt andra typer av tjänster, som är mer komplexa, än övriga IT-konsultbolag vilket skapar konkurrensfördelar.

De långa kontrakten, som löper på flera år, ger en stabilitet vilket vi kan se i EBIT-marginalen som inte varit under 10 % de senaste 10 åren. Skalbarheten i affärsmodellen finns i viss grad i och med licensintäkterna men det finns också en stor portion av personalkostnader som gör att bolaget kommer ha svårt att expandera marginalen då delar av personalens löner är rörliga. I takt med att bolagets investeringar i digitala lösningar minskar och man skördar frukterna av dessa investeringar ska EBIT-marginalen kunna öka. Investeringarna som nu görs ska rimligen betala av sig i högre tillväxt och marginaler framöver. För verksamheten i USA, som svajat en del senare år, har man tillsatt en ny ledning för och förväntar sig tillväxt med högre marginaler under 2017. Till detta ska läggas att bolaget har en nettokassa som via mindre förvärv ytterligare kan stärka bolaget kommande år, om förvärven blir lyckosamma. Målet om 15 % EBIT-marginal är en bit bort för tillfället men det ska inte vara omöjligt att nå och mål ska sättas högt.

Det finns många kvalitéer i BTS, som nämns ovan men det finns också frågetecken. Bolaget har inte lyckats öka vinsten nämnvärt de senaste åren trots både trots god tillväxt både organiskt och via förvärv. Bolaget lyckas inte kapitalisera på de investeringar som görs och det är ett varningstecken. De förvärv som man gjort har inte nämnvärt ökat resultatet trots att de är många till antalet. Man lyckas heller inte öka licensintäkternas del av omsättningen trots att detta är ett tydligt uttalat mål. Bilden av BTS är tudelad och det är svårt att se vart bolaget står om 1, 3 eller 5 år.

BTS handlas idag till EV/EBIT på drygt 9 och PE på ca 16 (ca 14 om vi justerar för nettokassan). Om vi jämför med svenska HIQ, som är en renodlad IT-konsult så handlas de till EV/EBIT på ca 14 och PE 17. En klart högre värdering men då har bolaget visat en högre tillväxt de senaste åren och ROE på +20 %. Skillnaden i ROE förklaras delvis av att BTS är överkapitaliserat men värderingen är ändå betydligt högre.

BTS tjänade 2015 ca 4 kr per aktie och bolagets prognoser är att man når något liknande även för 2016. Enligt vår bedömning är detta en bit under bolagets potential vilket innebär att bolaget underpresterar i likhet med tidigare år. BTS borde kunna tjäna kanske upp till med 5 kr per aktie med nuvarande storlek på verksamheten men då krävs att samtliga geografiska regionen presterar och att förvärven bidrar till resultatet. Dessa 5 kr kan nås redan 2017 om bolaget går i mål med sina initiativ för ökad tillväxt och lönsamhet. Men där är vi inte än och det är svårt att sia om när vi kommer dit.

BTS är ett svårvärderat bolag då vinstutvecklingen mycket väl kan explodera kommande år likaväl som den kan utvecklas svagare, vilket varit fallet de senaste åren. Trots att BTS är ett bolag med stora kvalitéer så har vinsttillväxten gått i stå de senaste åren och det är svårt att komma underfund med varför.

Lyckas de få ordning på lönsamheten igen och kan växa vidare så är dagens värdering för låg. Lyckas de inte få fart på lönsamheten så är värderingen rimlig. Värdepappret är konservativa investerare och väljer i det här läget att avvakta utvecklingen de kommande kvartalen. Vi är i dagsläget beredda att betala 53 kr vilket motsvarar 12 gånger 2016 års förväntade resultat, justerat för bolagets nettokassa. Det är en konservativ köpkurs men med de frågetecken som finns så ser vi ingen anledning att överbetala.

Om vi gör en kassaflödesvärdering med en antagen tillväxt kommande 5 år om 10 % årligen och därefter 3 % årligen med ett avkastningskrav på 12 % så får vi fram 60 kr. Lägger vi till en säkerhetsmarginal så landar vi återigen runt dryga 50 kr.

Vi håller bolaget under uppsikt och är beredda att omvärdera vår syn på bolaget både på uppsidan och på nedsidan. För den mer riskbenägna kan BTS mycket väl visa sig vara ett riktigt bra köp på dessa nivåer men Värdepappret tar inga risker utan väljer att avvakta i detta läge.

Risker

Den största risken i bolaget är dess största tillgång, de anställda. Denna tillgång går hem varje kväll. Man kan via incitament, god arbetsmiljö och intressanta arbetsuppgifter försöka hålla dom kvar. Om bolaget inte lyckas behålla nyckelpersoner är risken i BTS mycket hög då detta kan få stora effekter på verksamheten. Historiskt har bolaget hanterat denna risk bra men man ska vara mycket uppmärksam på om det kommer signaler som indikerar att bolaget har svårt att behålla nyckelpersoner.

Bolaget har en historik där man förvärvat en mängd bolag de senaste åren. Då BTS strategi bygger på både organisk tillväxt och tillväxt via förvärv kommer vi få se fler förvärv framöver. Den mest uppenbara risken förknippad med förvärv är att BTS överbetalar för att nå tillväxt- och marginalmålet. Denna risk är högst aktuell. Trots en mängd mindre och större förvärv de senaste åren så har bolaget inte lyckats öka vinsterna i någon större omfattning.

Upplysning: Skribenten äger inga aktier i BTS.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *