Analys av Momentum Group

Momentum Group

Inledning

Momentum Group (Momentum) knoppades av från B&B TOOLS och noterades i somras på Mid Cap Stockholm. B&B TOOLS bytte i samband med avknoppningen namn till Bergman & Beving. Ett nygammalt namn då B&B TOOLS tidigare hette Bergman & Beving.

Detta är en avknoppning i raden av alla som har gjorts genom åren av Bergman & Beving. För några år sedan knoppades Lagercrantz och Addtech av. Nu var det alltså dags igen när Momentum knoppades av till ägarna. Berman & Beving blir nu ett renodlat produktbolag som säljer diverse industriförnödenheter till återförsäljare.

Momentum blir en av dessa återförsäljare av förnödenheter och komponenter, och tillhörande service och tjänster, till industri- och byggsektorn i Norden. Momentums verksamhet handlar alltså om försäljning, via nätet och via fysiska butiker till professionella kunder (inte till konsumentmarknaden). Koncernen där Momentum Group är moderbolag består ett 20-tal dotterbolag, har 1600 anställda och omsatte senaste räkenskapsåret, som avslutades i mars 2017, 5,4 miljarder kronor.

Som kuriosa kan nämnas att vi tidigare har skrivit om B&B TOOLS, i nr 15 av tidningen och även om danska A&O Johansen i nr 3 av tidningen. Kolla på dessa om Ni inte redan gjort det.

Aktien

Marknad: Mid Cap Stockholm

Ticker: MMGR B

Börskurs: 92 kr

Börsvärde: 2600 miljoner kronor

P/E 18

EV/EBIT 14

Avknoppningen

Anledningen till avknoppningen av Momentum är enligt bolaget att stärka kunderbjudandet, öka konkurrenskraften och skapa mer effektiva organisationer. Detta skapar på sikt en bättre lönsamhet vilket är till gagn för aktieägarna i båda bolagen. Dessutom ökar transparensen av verksamheten, det vill säga att det är lättare att värdera de två bolagen var för sig än tillsammans. Det är närmast standardskrivningar allt som oftast som nämns vid avknoppningar. Men Bergman & Beving har en historik av avknoppningar, som kort beskrivits ovan, och det har varit lyckade sådana. Logiken i denna avknoppning finns naturligtvis också och visst ligger det något i standardtexten som redovisas ovan.

Avknoppningen var säkerligen en förutsättning för att få ordning på lönsamheten inom TOOLS-butikerna som har varit B&B TOOLS huvudvärk. Produktbolagen och delar av nuvarande Momentum har fungerat väl men butikerna under namnet TOOLS och Mercus har inte presterat. Avknoppningen ska råda bot på detta är det tänkt.

Den största fördelen för ett fristående Momentum är troligen att de nu kan flytta fokus mot kunderna och vad de vill ha istället för att anpassa sortimentet efter produktionsbolagen som numera finns i Bergman & Beving. Detta är en klar förändring mot den tidigare strukturen där sortiment till delar styrdes av produktbolagen.

Man kan nu fullt ut decentralisera ansvaret till butikerna. De får fullt ansvar för alla delar av verksamheten från sortiment till logistik och ekonomi från att tidigare ha agerat som en försäljningskanal för produktbolagen. Varje butik kan skapa goda relationer med kunderna och tillhandahålla rätt produkter i rätt tid istället för att drivas av kampanjer från produktbolagen.

I slutändan handlar det om att bolaget B&B TOOLS har slitit i många år för att få fart på TOOLS-butikerna men inte lyckats. Avknoppningen ska göra detta möjligt. En ökning av rörelsemarginalen från knappt 2 % till 4 % gör susen i resultaträkningen och då ligger de ändå bara på hälften av rörelsemarginalen som Swedol och Ahlsell presterar.

Affärsområden

Momentums verksamhet är uppdelad i två affärsområden, Verktyg & förnödenheter och Komponenter & tjänster. Utvecklingen i de båda affärsområdena syns nedan och Ni som läst analysen så här långt kan räkna ut att inom Verktyg & Förnödenheter finns TOOLS- butikerna.

Verktyg & förnödenheter

I affärsområdet ligger återförsäljarverksamheten till industri- och byggsektorn där TOOLS Sverige, TOOLS Norge, TOOLS Finland och Mercus Yrkeskläder ingår. Sammanlagt har man över 100 försäljningsställen runt om i norden som säljer verktyg, maskiner, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial och allt som kunderna kan tänkas behöva. Affärsområdet är det klart största och står för 80 % av försäljningen men för mindre än 50 % av rörelseresultatet. Rörelsemarginalen har legat kring knappt 2 % de senaste tre åren vilket är mycket mediokert. Det är i detta affärsområde som den stora potentialen finns. Mer om detta längre ner i analysen.

Komponenter & tjänster

Det andra affärsområdet består av återförsäljarna Momentum Industrial och Gigant och fokus ligger på försäljning av reservdelar mot tillverkande företag och arbetsplatsutrustningar till industrin samt tjänster och service. Denna del av verksamheten är mer lönsam och har legat på rörelsemarginaler runt 8 % de senaste åren. I affärsområdet ingår även tjänster som en del av försäljningen. Man tillhandahåller bland annat lageranalyser, besiktningar, utbildningar, lyft, ergonomi och förvaring.

Marknad & konkurrenter

Momentum är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och komponenter inom främst industri- och byggsektorn i Sverige, Norge och Finland. Exempel på produkter som bolaget säljer är handverktyg, maskiner, skyddutrustning, fästelement, arbetsplatsutrustning och reservdelar med mera. Till viss grad erbjuder bolaget även service och tjänster så som förrådsoptimering, logistiklösningar, underhållsplanering och reparationsservice. Marknadens storlek (Norden) uppskattas av bolaget vara värd mellan 40-45 miljarder kronor. Bolaget har en omsättning på 5,4 miljarder kronor vilket gör att marknadsandelen ligger runt 13 %.

Marknaden är fragmenterad och består av en mängd tillverkare, grossister, återförsäljare och slutkunder. Momentum är positionerad som återförsäljare och köper in från tillverkare eller grossister och säljer till en professionell slutkund. Återförsäljarna finns på marknaden då enskilda tillverkare inte kan sälja ett helt produktutbud till en kund eller inte når tillräckligt många kunder. För många av kunderna är det inte kostnadseffektivt att ha en mängd leverantörer varför man väljer en återförsäljare med ett brett utbud. Således kopplar Momentum ihop tillverkare och slutkund och agerar mellanhand.

Momentums marknad drivs av slutkunden vilken är påverkad av bygg och industrikonjunkturen. En drivkraft som blivit mer vanlig de senaste åren är att kunderna har blivit mer måna om hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen. Detta påverkar Momentum positivt då det driver försäljning av till exempel arbetskläder och förnödenheter till underhåll av maskiner, samt förebyggande av buller och belastningsskador etc. Till viss del driver detta även utbildning, rådgivning och specialistkompetens vilket Momentum levererar. Momentum har identfierat några avgörande faktorer för hur kunden väljer återförsäljare. Viktigt enligt Momentum är att ha ett brett och djupt produktsortiment, snabba leveranser, finnas tillgänglig lokalt och att kunna bidra med rådgivning och specialistkompetens. Sist men inte minst är det viktigt att ha goda digitala försäljningskanaler så som en e-handel, appar men också kunna möta kundernas behov av produktinformation, installationsanvisningar med mera på nätet. Flera av ovanstående faktorer gynnar lite större bolag som Momentum och detta gör också att branschen konsolideras till större enheter som kan möta kraven från stora slutkunder.

För att minska kostnader för inköp, administration, lagerhållning och logistik så vill många av kunderna i så stor utsträckning som möjligt ha så få leverantörer som möjligt vilket gör att marknaden konsolideras. Det krävs storlek för att kunna hantera allt större bolag som kräver ett bredare och djupare sortiment.

Konkurrenter

Bland konkurrenter kan nämnas Ahlsell, Swedol, Wurth med flera som alla mer eller mindre konkurrerar om samma kunder som Momentum.

Nedan visas en jämförelse mellan Momentum och två av de svenska konkurrenterna, Ahlsell och Swedol.

EV/EBIT och nettoskuld/EBIT är estimerade för 2017. Som synes så är Momentum sämst i klassen avseende rörelsemarginal vilket beror på att TOOLS-butikerna inte presterar. Tittar vi på värderingarna så ser de relativt lika ut mellan de tre bolagen baserat på 2017 års förväntade resultat. Det som sticker ut är att skuldsättningen är betydligt lägre i Momentum vilket möjliggör förvärv. Det framgår också tydligt att värderingen kommer att sjunka rejält i Momentum om de kan öka lönsamheten i TOOLS-butikerna. En mer detaljerad utläggning kring vad som krävs för att nå upp till Swedols rörelsemarginal kommer längre ner i analysen.

Strategi

Momentum ska nu försöka förbättra lönsamheten i affärsområdet verktyg och förnödenheter där TOOLS och Mercus finns. Lyckas de med detta så kommer det att gå alldeles utmärkt för bolaget framöver.

Det finns hur mycket som helst att arbeta med för koncernchef Lilius.

  • De ska förbättra de digitala kanalerna då mindre försäljning sker över disk och mer av kommunikation, service och försäljning sker digitalt.
  • Samordna butikssortimentet och se över leverantörerna. Här är resterna från den gamla strukturen där produktbolagen styrde utbudet i butikerna till viss del. Här torde det finnas stora uppsidor om de lyckas både hitta bättre priser och ett bättre sortiment.
  • Förbättra logistikerbjudandet till kunderna. Från att tidigare ha haft lager tillsammans med övriga bolag inom B&B TOOLS så skapar man nu egna centrallager i Finland och Sverige med hög precision och tillgänglighet.
  • Öka fokuset på produkter inom hälsa, miljö och säkerhet som ligger i tiden. Mer möjligt nu när man själv styr sortimentet i butikerna utifrån kundbehov.
  • Optimera den lokala närvaron vilket innebär att man vill ha rätt antal butiker på rätt ställen vilket gör att man för tillfället stänger ner 8 butiker och har redan stängt ytterligare några innan dess.
  • Decentralisera besluten till butikerna/dotterbolagen. Här ligger mycket positivt. Varje dotterbolag/butik får ta ansvar och styra sin dagliga verksamhet med helhetsansvar för verksamheten. Givetvis inom de ramar som ges och med det interna lönsamhetsmåttet R/RK i minnet (mer om detta senare).
  • Man kan väl sammanfatta det med att man vill driva varje dotterbolag på ett decentraliserat sätt och samtidigt åtnjuta den stora koncernens fördelar. Ett väl beprövat koncept som de inte är ensamma om.
  • En del i strategin är också förvärv. Man siktar på att förvärva nischföretag med starka kundrelationer. Med det starka kassaflöde som verksamheten levererar, och den långsamt växande verksamheten, så blir detta naturligt. De har inte legat på latsidan här utan har redan genomfört några förvärv.

För att kort tag sedan så förvärvade man 70 % av TriffiQ Företagsprofilering AB som är en återförsäljare av arbetskläder och arbetsskor i Stockholm. Bolaget omsatte drygt 70 MSEK under 2017 och hade ett resultat efter finansnetto på runt 15 MSEK. Ett mycket fint bolag alltså med rörelsemarginaler som Momentum inte är i närheten av. Vad bolaget betalade för förvärvet framgår inte men kommer att synas i kommande rapporter. Klart är i alla fall att bolaget kommer att öka Momentums rörelseresultat med runt 10 MSEK på årsbasis. Av pressmeddelandet vid förvärvet framgår också att en betydande del av försäljningen sker via webbshoppar vilket är en viktig del i Momentums strategi. Förhoppningsvis finns det också mycket att lära av ett så lönsamt bolag.

För någon vecka sedan förvärvade Momentum resterande 70 % Knut Sehlins Industrivaruhus i Örnsköldsvik. Man ägde tidigare 30 % av bolaget som omsätter runt 40 MSEK årligen med nollresultat. Man kan anta att köpeskillingen inte var särskilt stor och att man ser en potential att förbättra lönsamheten väsentligt kommande år.

Bolaget har lagt fram en tydlig strategi och de vet vad de vill göra och vad som kommer att krävas. Kommer de att lyckas? Det är nyckelfrågan och i slutändan är det nog upp till koncernchef Ulf Lilius. Kan han genomföra det som ska genomföras och få med sig personalen så kan de lyckas. Det finns en mängd konkurrenter som lyckas så visst är möjligheterna goda även för Momentum. Vem är då mannen vid rodret som ska navigera Momentum åt rätt håll?

Ägare och ledning

Koncernchef Ulf Lilius

Koncernchef är Ulf Lilius. Ulf har varit koncernchef i B&B TOOLS sedan 2012 och fick nu äran att driva momentum vidare. Ulf har gjort det mycket bra i B&B TOOLS sedan han tog över 2012 och vände utvecklingen efter en mängd omstruktureringar. Nu ska han göra samma sak med Momentum, genomföra stora förändringar och öka lönsamheten.

Eftersom han aldrig lyckades få någon vidare lönsamhet inom TOOLS-delen, som numera ingår i Momentum så är det inte långsökt att han haft ett finger med i spelet och varit positiv till att en separation av bolagen behövs om man ska kunna vända utvecklingen inom TOOLS-delen.

Lilius har varit verksam länge inom koncernen och var tidigare VD i Momentum innan han klev på som VD i B&B TOOLS. Innan dess var han marknads- och försäljningschef och vice VD inom Momentum.

Det finns alltså en gedigen bakgrund och kännedom om verksamheten vilket är mycket lovande. Att han var med och stöpte om B&B TOOLS till bättre lönsamhet från 2012 är bra. Att han dessutom varit VD i Momentum, det mest lönsamma bolaget inom B&B TOOLS är bra. Det är svårt att se att det kan finnas någon bättre att ta över verksamheten än Ulf.

Största aktieägare i bolaget är Tom Hedelius och Anders Börjesson med familj. Totalt äger de 27,5 % av rösterna via röststarka A-aktier. Hedelius har en bakgrund som VD i Handelsbanken och en mängd styrelseuppdrag. I styrelsen finns båda dessa aktieägare representerade via Stefan Hedelius och Stefan Börjesson. Det kan nämnas att Robur och SEB Fonder har 10 % vardera av kapitalet. Ägarbilden lär inte förändras framöver utan känns relativt stabil.

Finansiella mål

Bolaget har satt upp tre finansiella mål.

Resultattillväxt

Bolaget strävar efter att uppnå en resultattillväxt om 15 % årligen, vilket inkluderar förvärv som en naturlig del för att nå målet.

Lönsamhet

Avkastningen på eget kapital ska vara 20 % och avkastningen på R/RK (deras interna resultatmått) ska vara 45 %.

Utdelning

30-50 % av resultatet ska delas ut, över en konjunkturcykel

Målen är relevanta och rimliga. Mest intressant är deras egna interna mål R/RK där man mäter rörelseresultatet i förhållande till rörelsekapitalet (Nettoomsättning*täckningsgrad-omkostnader delat med varulager+kundfordringar-leverantörsskulder). Målet är att uppnå 45 % vilket innebär att om man når ett rörelseresultat om 100 så ska man inte ha mer rörelsekapital än drygt 200 för att nå målet (100/200=0,5=50%).

Detta innebär att dotterbolagen/resultatenheterna arbetar både med resultatet och med rörelsekapitalet och lyckas man bra på någon del av ekvationen så kan det väga upp för ett något sämre utfall på den andra delen. Bäst är förstås att arbeta både för förbättrat resultat och minskad rörelsekapitalbidning. Med den decentraliserade modellen så kommer varje dotterbolag/butik ha möjlighet att själva påverka sitt resultat på ett annat sätt än tidigare, vilket är klart positivt.

Finansiell information

Bolaget har brutet räkenskaps som börjar i april och slutar i mars varför de endast rapporterat 3 månader än på innevarande räkensksår. Rapport för årets andra kvartal kommer (kom) idag.

Resultaträkning

Som synes en ganska stabil utveckling avseende intäkter och rörelseresultat om vi beaktar att 2017 års siffror är belastade med omstruktureringskostnader om 128 MSEK. Annars hade resultatet varit 193 MSEK även 2017. Bolaget avsatte en reserv om 94 MSEK som avser omstrukturering av bolaget och hade dessutom kostnader för avknoppningen om 34 MSEK, totalt 128 MSEK. Värt att nämna är att man även i första kvartalet i innevarande räkenskapsår har en jämförelsstörande post om 10 MSEK avseende avknoppningen. Resultatet exklusive denna var alltså 52 MSEK i första kvartalet.

Det går att argumentera för och emot denna typ av kostnader. En avknoppning måste ändå ses som jämförelsestörande. Omstruktureringsreserven har tagits föregående räkenskapsår så ingen belastning av dessa kostnader kommer att ske i årets resultat.

Stabil är utvecklingen även av den viktiga bruttomarginalen kring 36 %. Bruttomarginalen tillsammans med god kostnadskontroll blir avgörande faktorer för att öka lönsamheten framöver. Med tanke på de åtgärder som vidtas så finns det hopp om en både förstärkt bruttomarginal och lägre kostnader. 1% bättre bruttomarginal ger ett förbättrat rörelseresultat med över 50 MSEK.

Värderingen ser tämligen hög ut om man kikar på bilden ovan. Den är dock i paritet med Swedol och Ahlsell, som tidigare visats, och då är marginalerna troligen i botten av vad de kommer att vara då man nu vidtar kraftfulla åtgärder.

Man är långt ifrån sina finansiella mål avseende ROE och R/RK. Båda dessa mått ska dubblas för att man ska nå målen. Det betyder att resultatet måste upp rejält. Personalkostnader och övriga kostnader i förhållande till omsättningen ligger på en stabil nivå. Här kommer eventuella besparingar slå igenom så det blir viktigt att hålla koll på. Värt att nämna är också att skuldsättningen inte är alltför hög vilket gör att det finns utrymme för fler förvärv. Likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per sista juni till 519 MSEK och nettoskulden uppgår till 300 MSEK.

Balansräkning

Balansräkningen är rimligt stark. Räntebärande skulder är 300 MSEK vilket är runt 1,5 gånger rörelseresultatet. Soliditeten är 41 %. De immateriella tillgångarna uppgår till 533 MSEK av totala anläggningstillgångar om 637 MSEK. Det är naturligt då de har förvärvat rejält med bolag de senaste åren. Det finns inte mycket att orda om avseende balansräkningen. Den är ok och lite mer krut finns för att förvärva ytterligare bolag.

Kassaflöde

Kassaflödet de senaste tre åren före förändring av rörelsekapital har varit högre än nettoresultatet. Endast mindre löpande investeringar har gjorts i verksamheten. Runt 20 MSEK årligen investeras i materiella och immateriella tillgångar. Resten av kassaflödet används till att köpa bolag och betala utdelning. Verksamheten är kapitalsnål vilket möjliggör att både förvärva bolag och dela ut pengar. Den stora risken avseende kassaflödet är att man bygger stora lager av fel produkter och tappar lönsamhet och binder kapital.

Kapitalallokering

Enligt bolagets finansiella mål ska 30-50 % av resultatet delas ut till ägarna över en konjunkturcykel. Det återstår att se hur de gör med detta. Ser man historiskt så har B&B TOOLS lyckats både köpa bolag och dela ut pengar. Momentum kommer troligen köpa bolag om de kan hitta några till bra priser som passar in i koncernen och dela ut i det nedre intervallet av policyn. Hittar de inga bolag så kommer utdelningsandelen att vara högre. Hur som helst så kommer de ha gott om kapital att allokera då verksamheten binder mycket lite kapital.

Jämförelse mot Swedol

En av bolagets konkurrenter är Swedol. Swedol har en försäljning som är ungefär hälften så stor som Momentum men tjänar mer pengar. Swedol nådde en rörelsemarginal på 7,4 % 2016 och ligger hittills i år på 6,5 % efter 6 månader men då hade man över 8 % i andra kvartalet, så de är på rätt väg. Detta påvisar att det går att nå höga rörelsemarginaler i branschen. Vad är det då som skiljer Swedol från Momentum?

Det är egentligen två saker som sticker ut när man jämför bolagen. Swedol har en bruttomarginal på 38,5 % mot Momentums som ligger på 36,5 %. Detta påverkar Momentum negativt med runt 130 MSEK på årsbasis som faller rätt ner på sista raden.

Sedan har vi omkostnaderna. Här blir det lite svårare att jämföra då Swedol har en funktionsindelad resultaträkning och Momentum kostnadsindelad. Men om vi slår ihop alla kostnader för Swedol så är dessa 30-31,5 % av omsättningen om vi kikar i innevarande år och 2016. Motsvarande siffra i Momentum är 32,5-33%. Swedol har alltså lägre omkostnader sett till försäljningen. Detta slår 100-150 MSEK negativt på årsbasis för Momentum.

Det är ganska enkelt att se vad som skiljer och det är här Momentum nu sätter in åtgärderna. Bedömningen är att det arbete som nu uförs i Momentum kommer att ökade åde bruttomarginal och sänka omkostnaderna så att de kommer att närma sig Swedols marginaler.

Det är en lång bit att vandra för att komma till Swedols marginaler men uppsidan är stor om man kan komma hälften på väg. I exemplet ovan skulle rörelseresultatet förbättras med 230-280 MSEK vilket är mer än en fördubbling. Om man når hälften så blir det en förbättring med 115-140 MSEK. Det skulle innebära att man går från knappa 200 MSEK i rörelseresultat till 315-340 MSEK. Små förändringar kan göra stor skillnad avseende både bruttomarginalen och omkostnaderna. Lyckas Momentum så blir det mycket fin hävstång i resultaträkningen.

Värdering

Vad är en rimlig värdering av Momentum?

Värderingen idag ser ut som för Swedol och Ahlsell om vi tittar på EV/EBIT, runt 15. P/E talet ligger runt 18 om vi utgår från ett resultat för innevarande år i nivå med tidigare år. Det är spontant inte billigt.

Skillnaden mellan Momentum och Swedol och Ahlsell är dock att potentialen till interna förbättringar är stor. Rörelsemarginalen ligger idag på knappt 2 % i affärsområdet verktyg och förnödenheter. Med de åtgärder som vidtas så ska den stiga de kommande åren. Låt oss säga att de kan dubbla den till runt 4 % om 2-3 år. Då når Momentum ett rörelseresultat om 340 MSEK och EV/EBIT blir istället drygt 8 och P/E runt 10, alltså halva värderingen jämfört med konkurrenterna och en mycket låg värdering. Då ska vi komma ihåg att det finns ytterligare potential att öka rörelsemarginalen från den nivån. I antagandet nedan ingår nya förvärv som med största sannolikhet kommer att genomföras kommande år.

Det är för tidigt ännu att se hur det här kommer att bära men de initiativ som bolaget gör är helt korrekta och ser mycket spännande ut. Det vi också har med oss är att Lilius har gjort ett mycket bra jobb som koncernchef för B&B TOOLS vilket ger oss trygghet. Momentum ser klart intressant ut och kan de bara nå en bit på väg så är värderingen idag inte utmanande. Vi köper Momentum upp till 95 kr vilket motsvarar knappt 10 gånger EBIT på en mer normaliserad lönsamhet (rörelsemarginal 4%) i affärsområdet verktyg och förnödenheter. Kvartalsrapporten som kommer (kom) idag kan vara en indikator om bolagets åtgärder har börjat att synas i resultaträkningen.

Uppdatering. Kvartalsrapporten som kom idag visar att bolaget är på rätt väg och att åtgärderna har börjat att bita. Rörelsemarginalförbättringen inom TOOLS/Mercus är väsentlig i kvartalet. Det återstår dock att se om detta är en tillfällighet eller början på en uthållig förbättring. Även bruttomarginalen förbättrades i kvartalet vilket också är lovande. Länk till kvartalsrapporten.

Man köper Momentum istället för Swedol om man tror att bolaget kan nå en rörelsemarginal om 4 %, inom TOOLS/Mercus affärsområdet, jämfört med Swedol som ligger på runt 7 %. Då får man ett bolag som värderas ungefär till hälften jämfört med Swedol och uppsidan blir då väsentlig från nuvarande nivåer.

Risker

Konjunktur

Bolaget är beroende av industri- och byggkonjunkturen. Det går för högtryck här just nu vilket driver en god försäljning. Även om bolaget inte är superkänsligt för konjunkturläget så kommer det att påverkas negativt av en vikande konjunktur. En sak som talar till bolagets fördel är dock att de har mycket interna åtgärder att arbeta med och behöver i första hand inte högre försäljning utan behöver en bättre lönsamhet.

Bestående lönsamhetsproblem

Det finns ingen garanti för att bolaget lyckas vända utvecklingen även om de har goda odds med en kompetent VD, som känner till verksamheten, och det finns andra bolag i branschen som klarar det. Skulle de inte få ordning på verksamheten så ser bolaget inte särskilt billigt ut.

Förvärv

Bolaget har en historik där man förvärvat en mängd bolag de senaste åren. Då strategin delvis bygger tillväxt via förvärv så kommer vi få se fler förvärv framöver. Den mest uppenbara risken förknippad med förvärv är att Momentum överbetalar för att nå tillväxt- och marginalmålet.

Upplysning: Skribenten äger inte aktier i bolaget.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *