Uppdatering av Arise efter Q4 2016

Arise släppte bokslutskommuniké för 2016 för ett tag sedan. Rapporten togs inte emot särskilt väl av marknaden och en delförklaring skulle kunna vara att ledningen i positiva ordalag basunerade ut att man genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet. Man hämtar in 245 MSEK i konvertibler vilket innebär att man tar lån med möjlighet för konvertibelägarna att senare antingen få tillbaks lånet eller konvertera till aktier för en kurs om 22 SEK per aktie. Vi återkommer till konvertibellånet.

Istället hade man kunnat skriva att man genomför detta för att kunna lösa obligationen som löper ut under 2017. Per sista december 2016 hade man 477 MSEK i kortfristiga skulder (skulder som ska betalas inom tolv månader) men bara kortfristiga tillgångar på 378 MSEK. Visserligen finns det kassaflöden under året som kan täcka glappet, men det troligaste är att man tar konvertibellånet för kunna fortsätta sin verksamhet utan att behöva ta pressade och kortsiktigt dåliga beslut för att hålla kassaflödet uppe. Om det är offensivt eller defensivt kan man med andra ord diskutera. Att det skapar en ökad flexibilitet är dock odiskutabelt.

Skuldsättningsgrad. Figur: Börsdata.se

Som framgår av figuren ovan har Arise sakta men säkert minskat sin skuldsättning de senaste åren. Det senaste året minskade nettoskulden från 1248 MSEK till 992 MSEK. Det är en ganska fin skuldreduktion med hela 20 %. I och med konvertibelemissionen minskar skulderna med ytterligare 245 MSEK vilket innebär nettoskuld på 747 MSEK. Jämfört med det egna kapitalet på 1250 MSEK efter konvertibelemissionen ser balansräkningen plötsligt riktigt hygglig ut.

Konvertibelemissionen

Arise ska alltså hämta in 245 MSEK genom en konvertibelemission som är mer eller mindre garanterad av befintliga aktieägare.

Claesson & Anderzén med bolag, AB Traction, Briban Invest AB och Peter Gyllenhammar genom bolag äger totalt 37 % av bolaget men har ingått garanti- och teckningsåtaganden motsvarande 177,8 MSEK, alltså 72 % av emissionen. De kan alltså tänka sig att öka sin ägarandel och både Traction och Peter Gyllenhammar är välbekanta värdeinvesterare.

Aktieägare har fått en unit per tre aktier. För varje unit kan man teckna en aktie för 22 SEK som omvandlas till aktier 2022 och under tiden löper 5,75 % ränta. Eget kapital är 30,6 SEK per aktie vilket innebär att konverteringskursen motsvarar ungefär P/B 0,7.

I analysen i Värdepappret 12 argumenterade vi för att bolaget är värt P/B 1 och det finns inget som har ändrat den bilden väsentligt. Eget kapital har det senaste året sjunkit 7 % och det är en risk att bolaget fortsätter förlora pengar. Dock är det inte troligt att förlusterna skulle eskalera utan snarare kommer resultaten att förbättras härifrån och då är P/B 0,7 + 5,75 % ränta per år en intressant investering.

Vi kommer att teckna våra konvertibler och hålla ett öga på konvertibelkursen respektive aktiekursen utifall en arbitragemöjlighet skulle uppstå.

Men verksamheten då?

Vi tar en snabb titt på hur verksamheten gick under 2016. Kortfattat så pressas Arise av låga elpriser vilket gjorde att den egna vindkraftsdriften backade 50 MSEK men bidrog med 110 MSEK i EBITDA. Eftersom det är troligt att man inte kommer att återinvestera lika mycket i egen vindkraftdrift som man har gjort historiskt, på grund av strategibytet för något år sedan, är resultatet mer representativt för historiskt dåliga investeringar än för framtida resultat.

I den samägda vindkraftsdriften gick man plus på grund av prissäkringar. Det elpris Arise sålde för var mycket högre än nuvarande marknadspris.

Den intressantaste delen av Arise är den som fokus ligger på sedan strategibytet; nämligen ”utveckling och förvaltning” där man utvecklar vindkraftsprojekt som man säljer. Som figuren nedan visar ökade intäkterna kraftigt i Q4 då man vinstavräknade ett projekt (Ryssbol). Under Q1 kommer man vinstavräkna ett till projekt (Mombyåsen) vilket kommer bidra positivt till resultatet.

Under det fjärde kvartalet bidrog projektverksamheten med vinst, men under helåret blev det förlust. Det är inga fantastiska resultat från den här verksamheten och vi ställer oss skeptiska till hur mycket värde Arise egentligen skapar i sina projekt. Samtidigt ska man vara medveten om att elpriserna är låga och vindkraften är olönsam till nuvarande elpriser. Ett uppsving i elpriserna skulle ge skjuts åt projektverksamheten såväl som den egna vindkraftsdriften och i mångt och mycket är Arise ett intressant bolag att äga om man vill få en kraftig exponering mot elpriset.

Man kan också se på investeringen rent kvantitativt som ett tillgångsbolag, där man köper billiga tillgångar. I sådana fall vill vi se ett högt F-score. F-score är hyggliga 6 vilket visar att verksamheten går mycket bättre än förra året, dvs. man är på väg åt rätt håll. Så genom de rent kvantitativa glasögonen ser det okej ut.

Under 2017 skulle vi vilja se förbättringar av resultaten framförallt i projektverksamheten för att se Arise som något mer än ett bolag som kan ha en liten andel i en diversifierad portfölj av tillgångsbolag. Tills dess är det så vi ser på bolaget, men vi ser caset som tillräckligt bra för att behålla våra aktier och teckna konvertibler i emissionen. Det krävs att börskursen står i 32 kr 2022 för att man ska få 12 % per år för sin investering i konvertibeln och givet att man bara gör hyggliga vinster är det också troligt att aktien värderas upp mot eget kapital på sikt.

Nedsidan borde vara ganska begränsad i och med den stärkta balansräkningen. För att man ska förlora pengar vid en investering i aktien eller konvertibeln annat än genom försäljning vid kortsiktiga kursfluktuationer krävs det i princip att bolaget går under och där är det refinansieringsrisken som är den stora risken. Nu är den undanröjd under 2017 och det är den stora ”gröna obligationen” som förfaller i april 2019 som är det stora orosmomentet i Arise framgent. Som det ser ut nu är man väl rustade för att kunna refinansiera sig utan bekymmer, men under sämre marknadsvillkor skulle långivarna kunna hålla hårdare i plånboken om inte Arise lyckas minska skuldsättningen ytterligare och det är vad man kan hålla utkik efter. I nuvarande takt minskar dock skulderna i rasande takt och det ser trots allt allmänt ljust ut trots det låga elpriset.

Om elpriset fortsätter vara lika lågt som det är nu hankar sig Arise fram och är beroende av att projektverksamheten ändå levererar, vilket den gör rimligt väl givet förutsättningarna. Om elpriset stiger får alla delar av verksamheten bättre förutsättningar. Arise är därmed intressant som exponering mot ett stigande elpris.

Vi justerar vår högsta köpkurs i bevakningslistan till 20,4 SEK vilket motsvarar 2/3 av eget kapital.

Skribenten äger Arise privat och kommer att teckna konvertibler.

Share:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *